top of page

DOPPLER PRIVACY BELEID

PRIVACYBELEID DEWO EUROPE (DOPPLER BIKES)

Januari 2024
 

Inleiding

1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Doppler Fietsen, onderdeel van Dewo Europe nv op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (o.m. op deze website).
1.2. Dewo Europe biedt onder andere via haar website verschillende producten en diensten aan. Daarbij verwerkt Dewo Europe privacygevoelige informatie (persoonsgegevens).
1.3. Dewo Europe gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dewo Europe houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2. Contact met Dewo Europe en/of klacht (bij de Autoriteit Gegevensbescherming en/of de Gegevensbeschermingsautoriteit)
 

2.1 Als u naar aanleiding van deze verklaring of (klachten m.b.t.) de verwerking van uw gegevens contact met Dewo Europe wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

support@doppler.bike

2.2 Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens


3. Gebruik van persoonsgegevens

3.1. Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter.

4. Persoonsgegevens

4.1. Wanneer u ons contacteert voor informatie over onze diensten en producten of bestellingen bij ons plaatst, zal Dewo Europe  o.m. de hiernavolgende persoonsgegevens van u verwerken. Welke persoonsgegevens Dewo Europe specifiek verwerkt hangt af van de diensten en producten die u van Dewo Europe afneemt:

(a) naam
(b) adresgegevens
(c) telefoonnummer
(d) e-mailadres
(e) geboortedatum
(f) geslacht
(g) schoenmaat
(h) kledingmaat
(i) lichaamslengte

*** Doeleinden (waarvoor gebruikt Dewo Europe deze gegevens?) en rechtsgrond (op welke basis mag dat?):

  • om u de nodige informatie te kunnen geven over onze diensten en producten (op basis van uw toestemming, m.i.v. expliciet verzoek),

  • om onze diensten te kunnen aanbieden en uw bestelling te kunnen verwerken en overmaken aan de desbetreffende dealer (op basis van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst),

  • om onze dienstverlening te kunnen evalueren en verbeteren (op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze klanten beter te kunnen bedienen).

  • het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen en het behandelen van klachten (op basis van de verplichting om te voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden.

4.2 Wij verzamelen volgende browser- en sessiegegevens aan de hand van cookies, wanneer u gebruik maakt van onze website: technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies, uw surfgedrag op onze website(s), tijdzone, het type internet browser, besturings- en/of operationeel systeem, datum en tijd van uw bezoek, domeinnaam of website waarlangs u onze website heeft bereikt, aantal bezoekers, gemiddeld gespendeerde tijd op onze website en de bezochte pagina’s.

*** Doeleinden (en rechtsgrond):

  • voor het technisch en functioneel beheer van de website, nl. bij essentiële en functionele cookies (op basis van ons gerechtvaardigd belang om u een veilige, goedwerkende website te kunnen aanbieden en/of op basis van uw toestemming),

  • voor evaluatie van de doeltreffendheid van de website, nl. bij analytische cookies (op basis van uw toestemming),

  • Voor marketing en interactie op sociale media via de website, nl. bij marketing cookies en sociale media plug-ins (op basis van uw toestemming).

4.3. Wij gebruiken de gegevens vermeld onder 4.1 ook voor het sturen van een nieuwsbrief, uitnodigingen of marketinginformatie (doeleinde), na hiervoor uitdrukkelijk en voorafgaandelijk uw toestemming te hebben gevraagd (rechtsgrond), behalve voor de situaties waarin geen toestemming vereist is. Dit is m.n. het geval voor promotie t.a.v. reeds bestaand cliënteel, op basis van het gerechtvaardigd belang van Dewo Europe om eventuele nieuwe producten, nieuwe diensten, kortingen, promoties of andere speciale acties (volumekorting of seizoenaanbiedingen) aan bestaande klanten te kunnen aanbieden en/of promoten.

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1. Dewo Europe stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen.

5.2 Wanneer u via onze website een product of dienst van Dewo Europe bestelt, dan kan Dewo Europe u niettemin doorverwijzen naar een dealer die aan Dewo Europe is verbonden en uw persoonsgegevens aan voormelde dealer overmaken, zodat het nodige gevolg kan gegeven worden aan uw bestelling. Dewo Europe vraagt in dat geval, bij het plaatsen van uw bestelling via het invulformulier op onze website, uw toestemming om de persoonsgegevens te delen met de betreffende dealer.

5.3. De verwerking door voormelde dealers (met het oog op het ter plaatste bezichtigen en/of testen van de producten, de totstandkoming van een eventuele koop-verkoop tussen u en de dealer en, in voorkomend geval, de bijhorende betaling en levering) valt niet binnen de verwerkingsdoeleinden van Dewo Europe (zie hoger), noch onder haar verantwoordelijkheid en evenmin binnen de reikwijdte van deze verklaring. De betreffende dealer, die uw persoonsgegevens in toepassing van art. 14 AVG van Dewo Europe zal hebben verkregen, na uw toestemming hiervoor, zal instaan voor de nakoming van haar verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke alsook voor de doeleinden en verdere aspecten van de verwerking.

5.4. Indien Dewo Europe uw gegevens aan een derde-verwerker verstrekt, zorgt Dewo Europe ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden dan diegene voorzien in onderhavige verklaring worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens door voormelde derde-verwerker wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden en/of de doeleinden zoals hogerop beschreven.

5.5. Uw gegevens zullen verder meegedeeld worden aan de volgende derde-ontvangers buiten de Europese Unie:

-           Google Analytics (Google LLC); de schriftelijke afspraken tussen Dewo Europe en Google(*) bevatten de vereiste standaardbepalingen inzake gegevens-bescherming (in toepassing van art. 28, lid 3, art. 46, lid 2, c) en lid 5 AVG), zodat de doorgifte van uw gegevens gepaard gaat met de nodige waarborgen. (*) te consulteren online op de support-pagina van Google & een kopie te verkrijgen via Dewo Europe op support@doppler.bike

5.6. Dewo Europe zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

6. Beveiliging en bewaring

6.1. Dewo Europe neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Dewo Europe zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

6.2. Dewo Europe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Dewo Europe uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren en/of de doeleinden zoals vermeld hierboven te vervullen. Het voorgaande is niet van toepassing indien Dewo Europe uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

7. Websites van derden

De website van Dewo Europe kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Dewo Europe is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

8. Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken (doel van deze fase van de verwerking) Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Linkedin. Deze sociale netwerken zullen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn samen met Dewo Europe. Indien u op deze knoppen klikt (wijze van de verwerking) worden uw persoonsgegevens, in het bijzonder dan degene vermeld onder 4.1 en 4.2, verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Linkedin om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan en hun cookiebeleid voor informatie over de cookies die aldaar worden geplaatst .

9. Wijzigingen

Dewo Europe kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Gelieve deze dan ook met regelmaat te raadplegen.

9. Uw rechten m.b.t. uw gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zodat Dewo Europe de verwerking voor bepaalde doeleinden staakt. Verder heeft u het recht om Dewo Europe een verzoek te doen tot toegang tot, inzage in, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan support@doppler.bike 

U heeft ook steeds het recht om uw eerder verleende toestemming (voor de verwerking en/of voor doeleinden van direct marketing) in te trekken. Wanneer u dit doet of ons geen toestemming wenst te geven voor de verwerking van uw gegevens voor bepaalde commerciële doeleinden is het mogelijk dat: u geen toegang heeft tot (al) de tools van onze website en/of wij u mogelijkerwijze niet al onze diensten en producten kunnen aanbieden.

bottom of page